ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.พลุ ปราโมกข์ชน
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 ฤทธิ์ทางชีวภาพเเละความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านของไทยหญ้าฮี๋ยุ่ม อาจารย์ ดร.พลุ ปราโมกข์ชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)