ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ชัยวร
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 ปรากฏการณ์ของไหลเชิงกลของวัสดุเม็ด อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ชัยวร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 ปรากฏการณ์ของไหลเชิงกลของวัสดุเม็ด อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ชัยวร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)