ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย
สังกัด : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากปัญหาคุณภาพน้ำ กรณีศึกษาลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล่งน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2559)
4 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (งบบริหาร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)