ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย
สังกัด : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล่งน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2559)
2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (งบบริหาร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)