ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกุล
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การวิเคราะห์สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูง อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)