ชื่อ-สกุล : อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)