ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช พันโท
สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพันธ์ข้าวไร่ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช พันโท สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)