ชื่อ-สกุล : อาจารย์ดวงเดือน เทพนวล
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้วัสดุดูดซับจากถ่านเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมี อาจารย์ดวงเดือน เทพนวล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)
2 การบำบัดความกระด้างของน้ำบ่อโดยใช้วัสดุดูดซับจากถ่านเม็ดลำไยที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวทางเคมี อาจารย์ดวงเดือน เทพนวล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)