ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วาสนา ประภาเลิศ
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติการติดสีบนกระดาษสาของสารสกัดจากพืช อาจารย์ ดร.วาสนา ประภาเลิศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)