ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การดัดแปรพื้นผิววัสดุดูดซับของแข็งด้วยด้วยสารสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงเพื่อพัฒนาเป็นชุดตรวจวัดโลหะในน้ำอย่างง่าย อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในกระบวนการผลิตผ้าหมักโคลน อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2559)
3 การเพิ่มประสิทธิภาพตรวจวัดไอออนโลหะหนักโดยใช้วัสดุดัดแปรด้วยรีเอเจนต์จากธรรมชาติ อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)