ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การเพิ่มประสิทธิภาพตรวจวัดไอออนโลหะหนักโดยใช้วัสดุดัดแปรด้วยรีเอเจนต์จากธรรมชาติ อาจารย์ ดร.วรางคณา เขาดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)