ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การศึกษาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแคบหมูที่เก็บรักษาโดยการดัดแปรสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)