ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม อาจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)