ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 ปริมาณฟลาโวนอยด์ ฟีนอลที่เป็นองค์ประกอบ และการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไทย อาจารย์ ดร.นวลอนงค์ เสมสังข์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)