ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การเปรียบเทียบผลของเทคนิคการผสมพันธุ์ที่มีต่อความเครียดของไก่พื้นเมือง อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)