ชื่อ-สกุล : อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดเจดีย์ปล่อง (วัดเชียงโฉม) อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ระลึกโดยการประยุกต์เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์ขวัญชัย เชื้อเมืองพาน คสช. (2558)