ชื่อ-สกุล : อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู
สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม “อัตลักษณ์แห่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายเมืองสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ, สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา COM2202 เทคโนโลยีสื่อประสม ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการคัดสรรกลวิธีการสอน อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)