ชื่อ-สกุล : อาจารย์วัชรงค์ วงศ์นุรักษ์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดการเผาตอซังโดยการใช้น้ำมันพืชเหลือทิ้งชุมชนมาเป็นเชื้อเพลิงในการไถกลบ อาจารย์วัชรงค์ วงศ์นุรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)