ชื่อ-สกุล : อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง
สังกัด : ภาควิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี