ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์
สังกัด : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การสร้างเสริมความมั่นคงด้านผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่(งบประมาณ) อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)