ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์
สังกัด : ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถของ ตนเองเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของประชาชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2561)
2 การรู้เท่าทันสื่อการจำหน่ายสินค้าสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
3 การสร้างเสริมความมั่นคงด้านผู้สูงอายุบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่(งบประมาณ) อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)