ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล ลักษมีวาณิชย์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล ลักษมีวาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)