ชื่อ-สกุล : อาจารย์คณิศร สินธุบุญ
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหนองโค้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคโนโลยีการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ อาจารย์คณิศร สินธุบุญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2560)
2 การสังเคราะห์และผลิตพลาสติกชีวภาพจากหัวบุก อาจารย์คณิศร สินธุบุญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)