ชื่อ-สกุล : อาจารย์คณิศร สินธุบุญ
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การสังเคราะห์และผลิตพลาสติกชีวภาพจากหัวบุก อาจารย์คณิศร สินธุบุญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558)