สถิติงานวิจัย

ที่ ชื่อเอกสาร
1 ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แยกตามภาควิชา ปี 2560 (12)
2 จำนวนงานวิจัยและจำนวนนักวิจัย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ปีงบประมาณ 2561 (10)
3 ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558 - 25561 (17)
4 จำนวนงานวิจัย และ จำนวนนักวิจัย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ปีงบประมาณ 2560 (26)
5 จำนวนงานวิจัย และจำนวนเงินทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2558 – 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (17)
6 ข้อมูลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย จำแนกตามภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 - 60 (69)
7 จำนวนงานวิจัย และ จำนวนอาจารย์ จำแนกตามภาควิชา ปีงบประมาณ 2559 (58)
8 จำนวนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 – 2560 (55)
9 แผนภูมิแสดงสถิติทุนวิจัยปีงบประมาณ 2555-2558 (133)
10 แผนภูมิแสดงสถิติงานวิจัยปีงบประมาณ 2555-2558 (101)