สถิติงานวิจัย

ที่ ชื่อเอกสาร
1 ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แยกตามภาควิชา ปี 2560 (3)
2 จำนวนงานวิจัยและจำนวนนักวิจัย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ปีงบประมาณ 2561 (2)
3 ข้อมูลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558 - 25561 (0)
4 จำนวนงานวิจัย และ จำนวนนักวิจัย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ปีงบประมาณ 2560 (3)
5 จำนวนงานวิจัย และจำนวนเงินทุนที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2558 – 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3)
6 ข้อมูลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย จำแนกตามภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 - 60 (59)
7 จำนวนงานวิจัย และ จำนวนอาจารย์ จำแนกตามภาควิชา ปีงบประมาณ 2559 (49)
8 จำนวนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 – 2560 (44)
9 แผนภูมิแสดงสถิติทุนวิจัยปีงบประมาณ 2555-2558 (122)
10 แผนภูมิแสดงสถิติงานวิจัยปีงบประมาณ 2555-2558 (90)