การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (137) (18 / ก.ย. / 2560)
งานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แบบขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ และได้แจ้งขั้นตอนการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ (220) (31 / พ.ค. / 2559)
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา โดยแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบแข่งขันเท่านั้น อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ ว-1ด และกรอกข้อมูลเพื่อเลือกคลัสเตอร์ที่ต้องการพร้อมให้ข้อมูล output เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดทำบันทึกข้อความส่งผ่านภาควิชามายังคณะ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อคณะจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง สกอ. ต่อไป (เอกสารแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ) (239) (7 / ก.ย. / 2558)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย และประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยดังกล่าว ใ้ห้จัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดไว้และส่งมายังเครือข่ายฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาต่อไป (290) (20 / พ.ย. / 2557)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการและจัดสรรเงินทุนกองทุนวิจัย พ.ศ.2552 (338) (20 / พ.ย. / 2557)
สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งทุนโครงการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปี 2558 โดย ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" (คอบช.) จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เวบไซต์ www.nrct.go.th (238) (20 / พ.ย. / 2557)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาศทำการวิจัยร่วมกัน จึงแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิัจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ประจำปี 2558 ในสาขา Social Science and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยผู้สนใจจะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ วช.กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอรับทุนได้จาก website:http://www.nrct.go.th (253) (6 / ก.ย. / 2557)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 3 ประเภททุน ได้แก่ 1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 3. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) โดยเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2557 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th (202) (20 / ส.ค. / 2557)
คอบช. โดย วช. มีความประสงค์ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 และเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาร 2558 ซึ่งในภาคเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมรายละเอียดดังเอกสารที่แนบไฟล์นี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) (198) (13 / ส.ค. / 2557)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดทำหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเรื่องการของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานสนองพระราชดำนิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยอาจารย์ที่สนใจสามารถจัดส่งโครงการหรืองานวิจัยที่จะร่วมสนองพระราชดำริฯ ในโครงการ อพ.สธ. มายังคณะได้ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อคณะจะได้ดำเนินการนำส่งไปยังมหาวิทยาลัยในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 (239) (21 / ก.ค. / 2557)