• อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล

 

COM 2501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 10 (section 3, 4) อ่าน 130 | ตอบ 23
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 10 (section 1, 2) อ่าน 91 | ตอบ 15
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 9 (section 3, 4) อ่าน 427 | ตอบ 33
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 9 (section 1, 2) อ่าน 157 | ตอบ 21
งานพิเศษที่ส่งมา จะไม่ตรวจงานที่ลอกกันนะคะ ให้ยืนตามคะแนนเดิม ถือว่าไม่ได้ใช้ความพยายาม อ่าน 62 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค section 04 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) อ่าน 15 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค section 03 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) อ่าน 17 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค section 02 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) อ่าน 29 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค section 01 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) อ่าน 30 | ตอบ 0
ชิ้นงานพิเศษ ส่ง 18 เมษายน 2560 อ่าน 97 | ตอบ 0
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 8 (section 3, 4) อ่าน 110 | ตอบ 24
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 8 (section 1, 2) อ่าน 112 | ตอบ 15
บทที่ 5 Interaction Modeling อ่าน 144 | ตอบ 0
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 7 (section 3, 4) อ่าน 128 | ตอบ 20
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 7 (section 1, 2) อ่าน 136 | ตอบ 25
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 6 (section 3, 4) อ่าน 76 | ตอบ 10
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 6 (section 1, 2) อ่าน 156 | ตอบ 15
บทที่ 4 Class Modeling อ่าน 127 | ตอบ 0
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 5 (section 3, 4) อ่าน 178 | ตอบ 10
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 5 (section 1, 2) อ่าน 143 | ตอบ 9
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 4 (section 3, 4) อ่าน 72 | ตอบ 1
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 4 (section 1, 2) อ่าน 171 | ตอบ 17
บทที่ 3 Use Case Modeling อ่าน 190 | ตอบ 0
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 3 (section 3, 4) อ่าน 136 | ตอบ 23
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 3 (section 1, 2) อ่าน 158 | ตอบ 19
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 2 (section 3, 4) อ่าน 188 | ตอบ 20
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 2 (section 1,2) อ่าน 403 | ตอบ 34
บทที่ 2 Abstraction encapsulation and modularity อ่าน 198 | ตอบ 0
ถาม-ตอบ เนื่อหาอาทิตย์ที่ 1 (section 3, 4) อ่าน 406 | ตอบ 25
ถาม-ตอบ เนื้อหาอาทิตย์ที่ 1 (section 1, 2) อ่าน 248 | ตอบ 16
บทที่ 1 Object Orientation และ UML อ่าน 159 | ตอบ 0
แนวการสอน COM 2501 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ อ่าน 22 | ตอบ 0
COM 4903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สรุปคะแนนระหว่างภาค อ่าน 71 | ตอบ 0
Bayesian classifiers and KNN classifiers อ่าน 57 | ตอบ 0
Classification: Rule-based classification อ่าน 57 | ตอบ 0
Model Evaluation อ่าน 59 | ตอบ 0
บทที่ 3 Classification: หลักการพื้นฐาน, ต้นไม้ตัดสินใจ, และ การประเมินโมเดล (ตอนแรก) อ่าน 68 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดบทที่ 2 อ่าน 86 | ตอบ 0
งานกลุ่มบทที่ 2 อ่าน 37 | ตอบ 0
บทที่ 2 Data อ่าน 75 | ตอบ 0
แนวการสอน COM 4903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อ่าน 17 | ตอบ 0
บทที่ 1 การทำเหมืองข้อมูล อ่าน 73 | ตอบ 0
บันทึกข้อความขออนุญาตเข้าร่วมโครงการปรับพื้น
แบบฟอร์มให้ดาวน์โหลด อ่าน 127 | ตอบ 0
COM 1304 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การส่งแบบฝึกหัด และคะแนนระหว่างภาค อ่าน 41 | ตอบ 0
โปรแกรมย่อย (Subroutines) อ่าน 54 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดบทที่ 1 อ่าน 47 | ตอบ 0
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อ่าน 133 | ตอบ 0
ตัวแปรชุด (Array) อ่าน 124 | ตอบ 0
ภาษาซี: โครงสร้างควบคุม อ่าน 68 | ตอบ 0
โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น อ่าน 78 | ตอบ 0
โจทย์ปัญหาแก้ตัวสอบกลางภาค 1/58 อ่าน 86 | ตอบ 0
บทที่ 3 ผังงานและเทคนิคการนำเสนอ อ่าน 135 | ตอบ 0
บทที่ 2 รหัสเทียม อ่าน 115 | ตอบ 0
บทที่ 1 อัลกอริทึมและการวิเคราะห์ปัญหา Slides อ่าน 133 | ตอบ 1