• อาจารย์มุจลินท์ แปงศิริ

 

HSC 4401 การประกันคุณภาพสาธารณสุข
HSC 3403 จิตวิทยาการสาธารณสุข
HSC 2401 โภชนาการสาธารณสุข
HSC 1102 การสาธารณสุขเบื้องต้น