• อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

 

วิธีสอนวิทยาศาสตร์2
แบบประเมินผู้สอน อ่าน 33 | ตอบ 0
ตัวชี้วั ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบั บปรั บปรุง พ.ศ. 2560) อ่าน 64 | ตอบ 0
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อ่าน 112 | ตอบ 0
ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ อ่าน 48 | ตอบ 0
8. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อ่าน 129 | ตอบ 0
7. ตัวอย่างการทำตารางประเมินผลการเรียนรู้รายคาบ อ่าน 44 | ตอบ 0
6. ตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์ อ่าน 74 | ตอบ 0
5. การสอนแบบ5E อ่าน 40 | ตอบ 0
4. ตัวอย่างการออกแบบการจัดการเรียนรู้ อ่าน 78 | ตอบ 0
3. คำอธิบายรายวิชาวิทย์ ม. ต้น อ่าน 48 | ตอบ 0
2. ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง-วิทยาศาสตร์ อ่าน 69 | ตอบ 0
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51-วิทยาศาสตร์ อ่าน 46 | ตอบ 0
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ (1/2560)
แนวการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์1 อ่าน 40 | ตอบ 0
Nuclear Physics (1/2560)
แนวการสอนฟิสิกส์นิวเคลียร์1 อ่าน 33 | ตอบ 0
วิธีสอนฟิสิกส์ 2 (1/2560)
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) อ่าน 37 | ตอบ 0
HW#1 งานวิเคราะห์หลักสูตรส่วนหน้า อ่าน 42 | ตอบ 0
12.การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ อ่าน 67 | ตอบ 0
11. คำอธิบายรายวิชา อ่าน 100 | ตอบ 0
10. ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ อ่าน 48 | ตอบ 0
9. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง วิทย์ อ่าน 66 | ตอบ 0
8.ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ่าน 93 | ตอบ 0
7.รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อ่าน 43 | ตอบ 0
6.มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐานและจรรยาบรรณ อ่าน 46 | ตอบ 0
5.วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 2551 อ่าน 52 | ตอบ 0
4.การใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 อ่าน 52 | ตอบ 0
3.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2551 อ่าน 65 | ตอบ 0
2.โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้่นพื้นฐาน2551 อ่าน 81 | ตอบ 0
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้่นพื้นฐาน2551 อ่าน 59 | ตอบ 0
0.คู่มือครูวิทยาศาสตร์ม.1-6 อ่าน 69 | ตอบ 0
แนวการสอนวิธีสอนฟิสิกส์ 2 อ่าน 116 | ตอบ 0
ปฏิบัติการฟิสิกส์_1 (1/2560)
แนวการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1/60) อ่าน 34 | ตอบ 0
แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับครูวิทยาศาตร์
็Homework#7(ส่ง 19 มี.ค.60) อ่าน 80 | ตอบ 0
็Homework#7(ส่ง ) อ่าน 55 | ตอบ 0
ปฏิบัติการฟิสิกส์_1 (1/2559)
แนวการสอนปฏิบัติฟิสิกส์ 2 อ่าน 75 | ตอบ 0
สัมมนาทางฟิสิกส์ (1/2559)
แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างและรูปเล่มงานวิจัย อ่าน 119 | ตอบ 0
ส่งงาน ppt สัมมนา อ่าน 243 | ตอบ 28
3. การเขียนรายงานวิจัย อ่าน 131 | ตอบ 0
2. การเขียนอ้างอิง อ่าน 159 | ตอบ 0
1. คู่มือสัมมนา อ่าน 116 | ตอบ 0
แนวการสอนวิชาสัมมนาทางฟิสิกส์ อ่าน 79 | ตอบ 0