• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

COM 2401 Decision Support System
แนวการสอน อ่าน 0 | ตอบ 0
ปัญญาประดิษฐ์
คะแนนเก็บ 70 คะแนน อ่าน 96 | ตอบ 0
บทที่ 5 การอนุมานภายใต้ความไม่แน่นอน อ่าน 86 | ตอบ 0
คะแนนกลางภาค 2/59 sec01 และ 02 อ่าน 79 | ตอบ 0
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ อ่าน 187 | ตอบ 0
คะแนนเก็บ 70 คะแนน อ่าน 77 | ตอบ 0
คะแนนเก็บ 30 ค้างบทที่ 4 การแทนความรู้ที่ยังสอนไม่เสร็จ อ่าน 166 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน อ่าน 53 | ตอบ 0
บทที่ 4 การแทนความรู้ อ่าน 155 | ตอบ 0
บทที่ 3 การแก้ปัญหา อ่าน 180 | ตอบ 0
บทที่ 2 ตัวแทนปัญญา อ่าน 136 | ตอบ 0
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเพิ่มรายชื่อเข้าเรียนในวิชานี้ ครูแจ้งพี่หนึ่งที่คณะให้เปิดเพิ่มได้อีก 5 คนให้ลงทะเบียนได้เลย เสร็จแล้วให้แจ่งครูเพื่ออนุมัติอีกครั้ง อ่าน 91 | ตอบ 0
แนวการสอนปัญญาประดิษฐ์ อ่าน 183 | ตอบ 0
GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
คะแนนกลางภาค 30 คะแนน อ่าน 55 | ตอบ 0
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท อ่าน 91 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดท้ายบท อ่าน 77 | ตอบ 0
บทที่ 1 อ่าน 110 | ตอบ 0
หนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มีขายที่ห้อง 263 อ่าน 109 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 104 | ตอบ 0
COM 2602 ระบบจัดการฐานข้อมูล
คะแนนกลางภาค 30 คะแนน อ่าน 167 | ตอบ 0
การส่งงาน อ่าน 145 | ตอบ 0
บทที่ 7 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง อ่าน 293 | ตอบ 0
บทที่ 6 Normalization อ่าน 170 | ตอบ 0
บทที่่ 5 ER Diagram อ่าน 239 | ตอบ 0
เอกสาร Lab Access ครูจะเอาต้นฉบับให้ไปถ่ายเอกสาร อ่าน 116 | ตอบ 0
แนวการสอน ภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์ หลักสูตร 58 อ่าน 20 | ตอบ 0
บทที่ 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อ่าน 315 | ตอบ 0
บทที่ 3 แบบจำลองข้อมูล อ่าน 285 | ตอบ 0
บทที่ 2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล อ่าน 158 | ตอบ 0
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล อ่าน 186 | ตอบ 0
แนวการสอน หลักสูตร 57 อ่าน 54 | ตอบ 0