• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
บทที่ 2 ตัวแทนปัญญา อ่าน 136 | ตอบ 0