• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
บทที่ 3 การแก้ปัญหา อ่าน 180 | ตอบ 0