• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
บทที่ 4 การแทนความรู้ อ่าน 155 | ตอบ 0