• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน อ่าน 53 | ตอบ 0