• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
คะแนนเก็บ 70 คะแนน อ่าน 77 | ตอบ 0