• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ อ่าน 187 | ตอบ 0