• อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

 

ปัญญาประดิษฐ์
บทที่ 5 การอนุมานภายใต้ความไม่แน่นอน อ่าน 86 | ตอบ 0