• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน อ่าน 93 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันพุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 02:26:15

การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(หลักสูตรใหม่ : GSCI22014) "โครงการพอเพียงในสิ่งที่มี ดูดีในสิ่งที่เป็น" ภาคเรียนที่ 2/2558

- ความพึงพอใจเป็นนามธรรม จึงเลือกใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัด(โดยอ้อม)

- ใช้ทักษะการคำนวณ โดยการหาค่าร้อยละของนักศึกษาผู้ให้ข้อมูล และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมินความพึงพอใจ แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ

- เมื่อ จัดกระทำข้อมูลด้วยการคำนวณแล้ว เลือกใช้การสื่อความหมายด้วยตาราง

- เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบ(นักศึกษา) แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการนำมาปรับปรุง

 

1.1_sec01
เอกสารแนบ
1.2_sec01
เอกสารแนบ
2.1_sec02
เอกสารแนบ
2.2_sec02
เอกสารแนบ
3.1_sec03
เอกสารแนบ
3.2_sec03
เอกสารแนบ
4.1_sec09
เอกสารแนบ
4.2_sec09
เอกสารแนบ
5.1_sec10
เอกสารแนบ
5.2_sec10
เอกสารแนบ