• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
ใบรายชื่อสอบกลางภาค 1/2559_GSCI2201 อ่าน 95 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 02:04:41

ข้อเสนอแนะ

1.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อ ให้เขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และเซ็นชื่อต่อท้ายของใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบนะคะ (อนุญาตเฉพาะการสอบกลางภาคเท่านั้น)

2.ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ก่อนที่ธนาคารจะทำลายบัตร อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ค่ะ) บัตรนี้นอกจากจะใช้เข้าสอบแล้ว ยังใช้สแกนเข้าห้องสมุดได้ด้วย

3.หากลืมบัตรนักศึกษา ให้รีบไปติดต่อที่สำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อขอเอกสารรับรองสิทธินักศึกษาเข้าห้องสอบระหว่างสอบกลางภาค 

4.ถ้าทำบัตรหาย ให้ติดต่อทำบัตรใหม่กับธนาคารไทยพาณิชย์  พร้อมทั้งขอเอกสารรับรองสิทธินักศึกษาที่สำนักทะเบียนและวัดผล และบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ที่มีรูปของนักศึกษาค่ะ

5.อย่าลืม ตรวจสอบ วัน/เวลา และห้องสอบ จากสำนักทะเบียนและวัดผลล่วงหน้า

n-g22_sec08_อ.8
เอกสารแนบ
n-g22_sec10_อ.8
เอกสารแนบ
n-g22_sec06_พฤ.8
เอกสารแนบ
n-g22_sec07_พฤ.8
เอกสารแนบ