• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
คู่มือประเมินคุณภาพชีวิต (จปฐ.2560-2564) ของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อ่าน 806 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันพุธ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 09:42:18

การประเมินคุณภาพชีวิต โดย คู่มือจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2560 - 2564

จัดทำโดย กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช).


ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของครัวเรือน(จปฐ.) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 - 2564)

มีทั้งสิ้น 5 หมวด( 31 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป

2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน

3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที


หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน

10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด

15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้


หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้

21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้

22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน


หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด

24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา

25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น

31. ครอบครัวมีความอบอุ่น

เอกสารแนบ
pps.จปฐ แผนฯ12(2560-2564)

File pps.นี้ เหมาะสำหรับการดูใน PC หรือ Notebook ที่มี Font TH SarabunPSK และ TH Sarabun New เท่านั้น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จะพยายามพัฒนา pps.ที่เหมาะสมสำหรับโทรศัพท์มือถือในโอกาสต่อไปค่ะ

เอกสารแนบ
ppt ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนฯ 12
เอกสารแนบ