• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
แผนการเรียนเสนอแนะ สำหรับ นักศึกษารหัส 2557 อ่าน 247 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 07:52:22

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร

สำหรับนักศึกษารหัส 2557

 

 

แผนการเรียน

ภาค

ปกติ

สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

หมู่

1

ปีการศึกษาที่เข้า

2557

 

 

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

1/57

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

1/57

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

1/57

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

1/57

BIO 1101

ชีววิทยาพื้นฐาน

3(2-3-6)

แกน

1/57

HSC 1101

หลักและวิธีการทางสุขศึกษา

3(3-0-6)

เอกบังคับ

1/57

HSC 1201

อนามัยสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

เอกบังคับ

 

 

 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

2/57

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

2/57

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

2/57

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

2/57

CHEM1101

เคมีพื้นฐาน

3(2-3-6)

แกน

2/57

HSC 1102

การสาธารณสุขเบื้องต้น

3(3-0-6)

เอกบังคับ

2/57

HSC 1202

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

2/57

HSC 1301

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

3(3-0-6)

เอกบังคับ

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

1/58

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

1/58

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

1/58

BIO 2401

จุลชีววิทยา

3(2-3-6)

แกน

1/58

CHEM2401

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3(3-0-6)

แกน

1/58

HSC 1302

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

3(3-0-6)

เอกบังคับ

1/58

HSC 2301

การบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 1

3(2-3-5)

เอกเลือก

1/58

HSC 2305

สุขภาพประชากรและสุขภาพชุมชน

3(3-0-6)

เอกบังคับ

 

 

 

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2558

ภาคเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มวิชา

2/58

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

2/58

1110000

ศึกษาทั่วไป

3(3-0-6)

กศ.ทั่วไป

2/58

HSC 2302

การบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ 2

3(2-2-5)

เอกเลือก

2/58

HSC 2303

ทันตสาธารณสุข

3(3-0-6)

เอกเลือก

2/58

HSC 2304

เภสัชวิทยาเบื้องต้น

3(3-0-6)

เอกเลือก

เอกสารแนบ