• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ข่าวด่วน!!! : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาค่ะ อ่าน 36 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09:31:14

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 
(หนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547) ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน 

   กรณีวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ดังนั้นจึง

   -หยุดชดเชยเฉพาะวันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2560  เท่านั้น

   -ส่วนวันอังคารที่ 11 ก.ค. 2560 ไม่ได้เป็นวันหยุดชดเชย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้จัดการ online(22 มิถุนายน 2560)