• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
แนวการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หลักสูตร 58 (GSCI2201) อ่าน 1256 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันศุกร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09:48:11

วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life)              GSCI 2201

ประเภทรายวิชา การศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี                         3 หน่วยกิต (3-0-3)     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                  

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    ผู้เรียนสามารถ

         1. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการดำรงชีวิต

         2. นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

         3. ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ และดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

         4. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาวะเจริญพันธุ์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถให้คำปรึกษาแก่บุคคลอื่นๆ ได้

         5. ประยุกต์ใช้หลักการสุขาภิบาลและการปรับปรุงที่อยู่อาศัย สร้างเสริมสุขอนามัยของตนเองและครอบครัวได้

         6. ประยุกต์หลักการเลือกใช้ และการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมในชีวิตประจำวันได้


แผนการสอนและการประเมินผล

แผนการสอน

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต

หน่วยที่ 2 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยที่ 3 สุขภาพเพื่อชีวิต

หน่วยที่ 4 การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หน่วยที่ 5 การสุขาภิบาล ที่พักอาศัยและสุขอนามัยในบ้านพัก

หน่วยที่ 6 การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคุณภาพชีวิต

หน่วยที่ 7 หลักการเลือกใช้ และการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม


การประเมินผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล(%)

การเข้าชั้นเรียนการอภิปรายในชั้นเรียน

10

แบบฝึกหัดประจำบท

10

การค้นคว้าอิสระรายบุคคล

10

การค้นคว้าอิสระแบบกลุ่ม

10

สอบกลางภาคเรียน

30

สอบปลายภาคเรียน

30

รวม

100


เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน

ระดับผลการเรียน

80 คะแนนขึ้นไป

A

75 – 79 คะแนน

 B+

70 – 74 คะแนน

B

65 – 69 คะแนน

 C+

60 – 64 คะแนน

C

55 – 59 คะแนน

 D+

50 – 54 คะแนน

D

ต่ำกว่า 50 คะแนน

E, F

ขาดส่งงาน

I

ขาดสอบปลายภาค

M

 

เอกสารตำราเรียนหลัก

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2557).  วิทยาศาสตร์เพื่อ
             คุณภาพชีวิต
.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2555).  การพัฒนาทักษะชีวิตในการศึกษาขั้น พื้นฐาน           มปท.

สุณีรัตน์ ยั่งยืน.  (2555).  สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  31(2).  171 – 177.

 


ข้อมูลแนะนำ : เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในกระบวนวิชา

เอกสารแนบ
แนวการสอน-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201)-หลักสูตรใหม่-58-PDF
เอกสารแนบ
QR Code สำหรับดูแนวการสอนออนไลน์ ใน Google Classroom
เอกสารแนบ