รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. ด.ญ.พิมพ์มาดา ชัยบัตร์
2. ด.ญ.ทัตชญา สรรพมิตร
3. ด.ญ.ธัญญพัทธ์ ไทรโรจน์รุ่ง
4. ด.ญ.สริดา ชัม
5. ด.ญ.กนกอร จูด้วง
6. ด.ญ.เพลงพิญ เมฆสกุลดี
7. ด.ญ.ธีราภรณ์ พรมมา
8. ด.ญ.พัชรหทัย บุญพระรักษ์
ดาราวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:39:12
2 1. ด.ญ.ปานตะวัน ทองแท้
2. ด.ญ.กวินทิพย์ คำจิตร
3. ด.ญ.ธนพร ดวงกิจ
4. ด.ญ.ณัฐปภัสร์ รมณียางกูร
5. ด.ญ.รุ่งทิวา วรธิพรหมมา
6. ด.ช.ฤทธิ์ธา จริยา
7. ด.ช.นิธิทัศน์​ อุทิศ
8. ด.ญ.ทิศรา เชื้อรอต
โรงเรียนวีรยา​เชียงใหม่​ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:54:24