รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นายอรรถวิท จองหว่า
2. นายสมบูรณ์ ลุงต๋า
โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:11:59
2 1. นายสุรพีร์ สุวรรณ์
2. นายเสกข์ ภูสด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:05:37
3 1. นายภูรินทร์ ประสิทธิ์
2. น.ส.สิริลักษณ์ อัครกุลเดช
ดาราวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:44:39
4 1. นายสรวิชญ์ แก้วสามัคคี
2. น.ส.พนิตกาญจน์ กุศล
ลำปางกัลยาณี วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:44:03
5 1. น.ส.ภัทรดา วุฒิเอ้ย
2. น.ส.ศุภิศรา เพลิดเพลิน
ดาราวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:42:37
6 1. น.ส.กุลนาถ ปาระมี
2. น.ส.นาริศา พันธุ์สวัสดิ์
ลำปางกัลยาณี วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:40:51
7 1. น.ส.ศุภางค์ สายคำวงศ์
2. นายณรัชด์ มานะสัมพันธ์สกุล
มงฟอร์ต วิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:08:23
8 1. น.ส.กฤติมาภรณ์ หาญชัยวีรกุล
2. นายภาคภูมิ นิยมกิจ
บ้านกาดวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:23:45
9 1. น.ส.ดวงกมล ฤทธิไตรภพ
2. น.ส.ทิพยนารี วาง
บ้านกาดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:33:42
10 1. น.ส.ธัญลักษณ์ ตารินต์
2. น.ส.ชมพูนุช ขันพล
พระหฤทัย เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:35:03
11 1. น.ส.ศุภาพิชญ์ มั่นเมือง
2. น.ส.คุณาภรณ์ เหลืองอรุณ
โรงเรียนตากพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:16:05
12 1. น.ส.ชิษณุชา วิชาราช
2. น.ส.ปภาดา บัวแก้ว
โรงเรียนตากพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:12:55
13 1. นายชนะชล คงวงค์
2. น.ส.แสงทอง คำปัน
แม่ริมวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:21:55
14 1. นาย สราวุฒิ ใจมุข
2. น.ส.ธิติมา วินันท์
สันกำแพง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:02:46
15 1. นายสุรธันย์ บุญผ่อง
2. น.ส.พัฒฑิกานต์ ขัติยศ
สันกำแพง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00:38
16 1. น.ส.ชรินทร์ฎา หลองแก้ว
2. น.ส.มาลี ไหมลายไทย
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:39:20
17 1. น.ส.วรนันท์ หน่อแก้ว
2. น.ส.นภัชญาณ์ หวังชัย
โรงเรียนแม่แตง วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00:52
18 1. น.ส.อิมธิลา แสงเรือน
2. น.ส.นิสาชล สาท๊อก
โรงเรียนแม่แตง วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:17:56
19 1. น.ส.จรินทร อิ่นคำ
2. น.ส.อรอนงค์ คำอ้าย
ดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:57:05
20 1. น.ส.อทิตยา ใจเป็ง
2. น.ส.วราลักษณ์ ใจเป็ง
ดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:55:33
21 1. นายสุภชัย ชัยชนะ
2. นายพัฒนพงศ์ ทาทองสี
โรงเรียนหอพระ วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:49:02
22 1. น.ส.กรณ์กาญจน์ ยับ
2. นายจิณณวัตร ฝั้นพรม
โรงเรียนรังษีวิทยา วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:39:27
23 1. นายวิริทธิ์พล ราศรี
2. น.ส.ชีวาพร ชูดวง
โรงเรียนรังษีวิทยา วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:37:04
24 1. น.ส.อมรรัตน์ กุลณา
2. น.ส.สกาว อินต๊ะแก้ว
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:04:45
25 1. น.ส.ศศิกานต์ ศิริบูรณ์
2. น.ส.กนกวรรณ เขียวปัญญา
โกวิทธำรงเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:33:35
26 1. น.ส.นันท์ชญา หลองคุ้ม
2. น.ส.นงนภัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
พร้าววิทยาคม2 วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:24:20
27 1. น.ส.พิภาวรรณ กิติวงค์
2. น.ส.เจษฎาพร กิริรักษ์
พร้าววิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:22:41
28 1. นายวีรภัทร ใจมิภักดิ์
2. นายสิทธิ์พงษ์ ก้อนแก้ว
โกวิทธำรงเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:18:18
29 1. น.ส.นิชดา แซ่ย่าง
2. น.ส.นงนุช อุแสง
โรงเรียนแม่วินสามัคคี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:27:47
30 1. น.ส.ธนภรณ์ กันทะมาลา
2. น.ส.เพ็ญศรี แซ่เจ๊า
ขุนยวมวิทยา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:05:35
31 1. นายณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์
2. นายวีกิจ ใจเถิง
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:43:11
32 1. นายทรงพล สุทธิทรัพย์
2. นายขรรค์ทอง ยอดแสน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:53:17
33 1. นายสันติโชค แสงท้าว
2. น.ส.ทิพย์สุดา แสงท้าว
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:57
34 1. นายชุติมันต์ เถากิตติกุล
2. น.ส.พชรพลอย โพธินวล
นวมินทราชูทิศ พายัพ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:17
35 1. นายณรงค์เดช แก้วเมือง
2. นายวรายุทร จิรวัฒนกูลชัย
โรงเรียนเชตุพนศึกษา(ในสังฆราชูปถัมภ์) วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:43:58
36 1. น.ส.พุธิตา ระบิน
2. น.ส.ศุภากร ชัยงามเมือง
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:39:36
37 1. น.ส.กันยากร พรหมกันทา
2. น.ส.วิชชานันท์ จันทร์เทพ
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:39:12
38 1. น.ส.ภทรพรรณ มาลีเดช
2. น.ส.ชยาภรณ์ ฟองคำ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:38:51
39 1. น.ส.ชุคิมณฑน์ พรมศร
2. น.ส.ฐิตารีย์ สุทธิโกเศศ
ยุพราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:37:53
40 1. น.ส.สุจิตรา ใจปิน
2. น.ส.ภูษณิศา นายแปง
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:37:39
41 1. นายภูเบศวร์ ยอดอ้อย
2. น.ส.วิมลสิริ ขวัญยืน
ยุพราชวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:37:03
42 1. น.ส.นัทธพรรณ ศิริติกุล
2. นายอาทิตย์ ริพล
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:19:49
43 1. น.ส.ธันย์ชนก สุนารินทร์
2. น.ส.ศลิษา สองปอนด์
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:18:46
44 1. นายพงษ์สิริ พรหมศิริ
2. น.ส.ศุลีภรณ์ จันทร์แก้ว
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:05:47
45 1. น.ส.ฐิติกานต์ แก้วเขื่อน
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีวงษ์คำ
แม่เมาะวิทยา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:40:29