รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. ด.ช.ซื่อ ลุงปี
2. ด.ช.ดนุพล กาแหน่
บ้านกาดวิทยาคม วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:56:29
2 1. ด.ช.ทินกร ดอกเจ
2. ด.ช.ณัฐดนัย เรืองฤทธิ์
บ้านกาดวิทยาคม วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:51:22
3 1. ด.ช.อภิวัฒน์ อุปละ
2. ด.ช.ยุทธพงศ์ ชัยลัภนสวัสดิ์
แม่ริมวิทยาคม วันเสาร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:50:11
4 1. ด.ช.ชีวธันย์ สิหิงค์
2. ด.ช.รัชชานนท์ จามพฤกษ์
ทาขุมเงินวิทยาคาร วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:38:00
5 1. ด.ช.พุฒิพงศ์ เเก้วใหม่
2. ด.ช.อภิชาติ พิทักษ์ยอด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:25:24
6 1. ด.ช.พุฒิพงศ์ เเก้วใหม่
2. ด.ช.อภิชาติ พิทักษ์ยอด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:23:16
7 1. ด.ช.วรพุช อ่องชา
2. ด.ญ.อริสรา ทองคำ
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:11:52
8 1. ด.ช.จักริน อะตะกุมมา
2. ด.ช.กรกต กองแก้ว
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:03:10
9 1. ด.ช.ทรงวุฒิ กองไฝ
2. ด.ช.วชิรพงศ์ แซ่ย่าง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:57:50
10 1. ด.ช.ณัฐพล แซ่ย่าง
2. ด.ช.ธนพงศ์ กุลสุพรรณรัตน์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:52:44
11 1. ด.ช.พงศภัค หลวงใจชื่น
2. ด.ช.ปธานินท์ แก้วไหลมา
สันป่ายางวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:01:14
12 1. ด.ช.วรวุฒ วอซะลอย
2. ด.ช.ลิขิต มงคล
สันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:12:04
13 1. ด.ช.ณัฐวินทร์ บุญสินชัย
2. ด.ช.ณัฐธชนพงศ์ ไชยศรี
ดอยสะเก็ดวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:19:19
14 1. ด.ช.จิรวัฒน์ บุญมาก
2. ด.ช.วัชรินทร์ อุ่นบ้าน
ฝางชนูปถัมภ์ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:08:10
15 1. ด.ช.วันชัย แซ่ย่าง
2. ด.ช.ชญานนท์ แซ่จ่าง
สะเมิงพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:04:56
16 1. ด.ญ.จิรัชญา คำเอ้ย
2. ด.ญ.อัมรินทร์ อารยา
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:06:57
17 1. ด.ช.ศรราม นายเซือง
2. ด.ช.บารมี เรายะ
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:05:38
18 1. นายสามยุ้น สามเลอะ
2. นายกิด ลุงมุ้ง
เชตุพนศึกษา(ในสังฆราชูปถัมภ์) วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:50:58
19 1. ด.ช.จิรโชติ ปู่จ่า
2. ด.ช.จิรโชติ ยาวิราศ
เพียงหลวง๑(บ้านท่าตอน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:13:20
20 1. นายเมือง ลุงติ๊
2. ด.ช.สมจิต หนานกาวี
เพียงหลวง๑(บ้านท่าตอน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:11:17
21 1. ด.ช.ยุทธภูมิ อุดมสถาพรชัย
2. ด.ญ.วรวดี วงศ์ลือเกียรติ
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:49:46