รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นายสามเณรสุริยะ ลุงออ
2. นายสามเณรแสงหัน ลุงชู
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00:23
2 1. น.ส.เกศนี ดูพอ
2. น.ส.แสงจันทร์ เลิศวงศ์ร่มเย็น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:02
3 1. น.ส.เกวลิน ฉัครไทยรุ่ง
2. น.ส.จิตสุภา บุรพลธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:21:22
4 1. นายวรวัฒน์ ใจมั่น
2. นายภูมิเกียรติ ลาภธนาดี
ทาขุมเงินวิทยาคาร วันเสาร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:57:25
5 1. น.ส.กฤติยา วรรณโวหาร
2. น.ส.วราภรณ์ เทพยุหะ
ลำปางกัลยาณี วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:47:12
6 1. นายประทานพร แก้วงาม
2. นายณัฐวัฒน์ เป็นแผ่น
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:10:48
7 1. นายณัฐพงษ์ เอื้อเฟื้อ
2. นายณัฐวัตร วรรณารักษ์
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:08:35
8 1. นายกันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล
2. นายพรศักดิ์ ลี
ดาราวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:16:44
9 1. นายธีรวุฒิ อินถา
2. นายธนวัฒน์ วรรณก้อน
ดาราวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:15:40
10 1. น.ส.ณัฐวดี โปธิตา
2. น.ส.ศตพร โนตัน
สันกำแพง วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:59:56
11 1. นายลาหู่ เยซอ
2. น.ส.กัญจนพร สัตย์มูล
โรงเรียนแม่แตง วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:29:22
12 1. นายเจษฎา รังษี
2. นายณัฐวุฒิ สุริยา
สันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:08:11
13 1. น.ส.ศศิวิมล ทะพิงค์แก
2. น.ส.นภัสวรรณ สวัสดิ์สันติสุข
พระหฤทัย วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:32:51
14 1. นายศรายุธ วงกอง
2. น.ส.กาญจนา จันทร์จี้
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:45:27
15 1. นายปรัชญา ทั่งสัมฤทธิ์
2. นายสุธี ลุงเลา
หอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:26:59
16 1. นายฎรินทร์ อโนมา
2. นายกิตติชัย ใจจา
สันกำแพง วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:47:56
17 1. น.ส.เมทินี บุญเผือก
2. น.ส.ณัฐนันท์ ดวงปัญญาสว่าง
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:39:50
18 1. นายกันตพงศ์ ยังชีพเกษตรกุล
2. นายถนอมสกุล พิทักษ์พนาสกุล
สะเมิงพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:06:38
19 1. นายสุรศักดิ์ แซ่แจ๋ว
2. นายถิรวัฒน์ อนันชัย
ฝางชนูปถัมภ์ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:45:29
20 1. นายภูธเนศ ศรีบุญปั๋น
2. น.ส.ภิญญาพัญช์ สีคุณ
ดอยสะเก็ดวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:48:46
21 1. นายสามยุ้น สามเลอะ
2. นายกิด ลุงมุ้ง
เชตุพนศึกษา(ในสังฆราชูปถัมภ์) วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:52:48
22 1. นายธนพิพัฒน์ ปัญญารัตน์
2. นายณัฐวุฒิ หอมจันทร์จีรัง
หอพระ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:41:30
23 1. นายจาตุรงค์ ลุงต๊ะ
2. นายจักรกฤษณ์ ป้อคำ
แม่ริมวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:10:51
24 1. นายอติชาติ โนจ๊ะ
2. นายรัชพล ยะกว้าง
ดอยเต่าวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:34:00