รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. น.ส.รัตนาภรณ์ ลอยมี
2. นายวรปรัชญ์ ใจเที่ยง
3. น.ส.เจนจิรา ปิ่นแก้ว
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:35:56
2 1. นายนายเอกพงศ์ จอมวงศ์
2. นายนายธนวัฒน์ ดวงสุข
3. นายนายอภิรัฐ วิจารณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:11:18
3 1. น.ส.ณัฐณิชา สุปินราษฎร์
2. น.ส.ปริยาภัทร ชุมภูอาด
3. น.ส.ธมลวรรณ แก้วมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:46:59
4 1. น.ส.สุจารี ปัญญาพรเลิศ
2. น.ส.พรวดี โพเก
3. น.ส.จิราวรรณ สมศักดิ์ศรีกุล
สะเมิงพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53:40
5 1. นายสุรสิทธิ์ วงศ์สกุลภักดี
2. น.ส.วาทิณีย์ ระดม
3. น.ส.ภัทรียา พุ่มพวง
ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:56:46
6 1. น.ส.ญาณิศา กันทะวงศ์
2. น.ส.อรัญญา ไชยชนะ
3. น.ส.ฝน บุญเต็ม
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:09:01
7 1. นายสุกฤต สาระติ
2. นายอัครเดช เสนปานัน
3. น.ส.พลอยไพลิน ชัยชนะ
ดอยเต่าวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:17:16
8 1. น.ส.อาภัสรา ไชยวุฒิ
2. น.ส.กุสุมา ศรียาบ
3. น.ส.ชัชชญา ลือชาคำ
สันกำแพง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:36:33