รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นาย ณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม
2. น.ส.กิตติญา เจริญศิลป์
3. น.ส.ฉัตรรัตน์ติกรณ์ หลักฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:03:55
2 1. ด.ช.ปภาวิน ชิวหรัตน์
2. ด.ช.ภคพล โรจนวิภาค
3. ด.ช.กรวีร์ โกวฤทธิ์
ลำปางกัลยาณี วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:39:07
3 1. น.ส.กัญญารัตน์ อ้นน้อย
2. น.ส.อรชร ปันคำ
3. น.ส.สุพิชญา อ่อนลมหอม
ทาขุมเงินวิทยาคาร วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:39:41
4 1. น.ส.ณัชราพร ไชยสวัสดิ์
2. น.ส.พัชราภา ยังศักดิ์
3. น.ส.อภิญญา สาสัตย์
สันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:30:32
5 1. นายสรวิชญ์ ยานะ
2. นายทศวรรษ วิริยกมล
3. นายวีรวัฒน์ รัตนชัยประสิทธิ์
บ้านกาดวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:00:56
6 1. นายตุลยวัฒน์ กล้าผจญ
2. นายณัฐพงค์ หลังโหน
3. นายวุฒิพงษ์ กาญจนาพิทักษ์
โรงเรียนวชิราลัย วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:16
7 1. นายจีรวัฒน์ ปินต๊ะ
2. นายปพน บัวเดช
3. นายธนภัทร ทิพยมณฑล
ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:17:33
8 1. นายธนดล พิบูลย์พนัง
2. นายตะวัน ปิ่นทอง
3. น.ส.กัลยา ครรลองโอภาส
เชียงใหม่คริสเตียน วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:20:09
9 1. นายธนวิชญ์ ใจคำ
2. น.ส.ศศิกานต์ นันใจ
3. น.ส.ศศิธร แสงวรรณา
แม่หอพระวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:14:32
10 1. น.ส.พรรณวิไล วังศิริโชติ
2. น.ส.ภาวิดา หวังวนวัฒน์
3. น.ส.ภัสสร เทพเทพินทร์
หอพระ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:45:15
11 1. นายอนุรัตน์ คำมา
2. นายวรวุฒิ อุ่นคำ
3. น.ส.รำเพย เคลือบคลาย
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:05:19
12 1. นายพิชาภพ มณีเกี๋ยง
2. นายพร้อมรบ เตปิน
3. นายวิทยา ต่อมหล้า
สันกำแพง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:39:00
13 1. น.ส.ภัทรสุดา ปงกันทา
2. น.ส.รัตนาภรณ์ ต๊ะวงค์
3. น.ส.ชื่นกมล พันธ์แก้ว
โรงเรียนแม่แตง วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:20:34
14 1. นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ
2. น.ส.ณัฐวดี ปูใส
3. น.ส.ศิริพร ปู่นุ
ดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:58:45
15 1. นายพลติสุข วุ้ยยือ
2. นายพลรัฐ พากเพียร
3. นายศรัณย์ ลุงกอหลี่
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:39:15
16 1. นายจักรกฤษณ์ กันทัยะ
2. นายธนิต ลุงหมั้น
3. น.ส.เกวลิน คำสุข
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:52:40