รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน / มหาวิทยาลัย วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นายอติพงษ์ จันทร์แก้ว
2. นายอภิรักษ์ บูชาธรรม
3. น.ส.รสริน เจิมจอหอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:49:14
2 1. นายอภิเชษฐ์. สุนันตา
2. นายกมล. เรืองโรจน์วิชัย
3. นายทักษิณ. สุนันตา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:28:34