รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 น.ส.อโณทัย สร้อยนาค พระหฤทัย เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00:39
2 น.ส.อรวรา ทองเชื้อ พระหฤทัย เชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00:39
3 นายสามเณรเกียรติพงศ์ แก้ว โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:18:01
4 นายสามเณรภูธเนศ จอมเพชร โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:18:01
5 น.ส.ณัฏณิชา สูยะนันทน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:24:21
6 น.ส.กนธิชา สุวรรณสารกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:24:21
7 น.ส.วรนันท์ สืบน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:47:58
8 น.ส.น้อมเกล้า อินต๊ะวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:47:58
9 น.ส.กุลณัฏฐ์ ใจสม พระหฤทัยเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:28:58
10 น.ส.ทักษพร ดาวศรี พระหฤทัยเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:28:58
11 น.ส.นฤทัย บุญน้อย ดาราวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:59:17
12 นายปัญญพนต์ ขาวจันทร์ตา ดาราวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:17:11
13 น.ส.ณัฐชญา แซ่ย่าง สันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:33:03
14 นายวรรณพิภพ ปวนจินะ สันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:33:03
15 น.ส.จตุพร กมลพชรเจริญ สันกำแพง วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:10:51
16 นายอำนาจ กัญชนะ สันกำแพง วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:10:51
17 น.ส.กนกรัตน์ เมืองมัจฉา พระหฤทัย เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:46:28
18 น.ส.พิชญา นิเกตธนาวรัตน์ พระหฤทัย เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:46:28
19 นายอัครเดช โสภิญญา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:54:28
20 น.ส.ณัฐสุดา เหล็กดี โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:54:28
21 น.ส.ชล ทองจ่าม ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:05:21
22 น.ส.จุฑามาศ คำทอง ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:55:01
23 น.ส.กัณฐิกา แก้วคำ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:13
24 น.ส.วิมลสิริ ปูปี๋ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:13
25 นายภูมิพัฒน์ ด้วงนา แม่สะเรียง \"บริพัตรศึกษา\" วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:30:03
26 นายอนุรักษ์ พาสวรรค์ แม่สะเรียง \"บริพัตรศึกษา\" วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:30:03
27 น.ส.อินทิราวรรณ เรือนใส แม่หอพระวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:18:05
28 น.ส.ชาลิสา พรมลือ แม่หอพระวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:18:05