รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ลอยดี
2. ด.ญ.ปพิชญา นัยทรัพย์
3. ด.ญ.ปพิชญา ทันปัญญา
4. ด.ญ.สิรินภา ดอนชัย
5. ด.ญ.สลิตา เป็งเขียว
6. ด.ญ.ณรัชฌา ใจเที่ยง
วชิราลัย วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:09:22
2 1. ด.ญ.ประภาดา แสงศักดิ์
2. ด.ญ.ธัญวรัตน์ มูลเรือน
3. ด.ญ.มดแดง ลุงลา
4. ด.ญ.จิราพัชร ยานะเรือง
5. ด.ญ.เมธาวี ยอดวงค์
6. ด.ช.จีรวัฒน์ เมืองลอง
7. ด.ญ.ชญานิษฐ์ คิดดี
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:52:35