รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 ด.ช.พูลสวัสดิ พฤกษาคีรีชัย โรงเรียนวัดศรีโพธาราม วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:36:34
2 ด.ช.บารมี บุญศรี โรงเรียนวัดศรีโพธาราม วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:36:34
3 ด.ช.เด็กชายพณาวุฒ สมเกตุ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:36:34
4 ด.ญ.กันยรัตน์ แซ่เฉิ่น บ้านร่มหลวง วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:48:36
5 ด.ญ.เสาวลักษณ์ ประดิษฐ์พร บ้านร่มหลวง วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:48:36
6 ด.ญ.คำข่อง เคอ บ้านร่มหลวง วันจันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:48:36
7 ด.ช.ภาณุพงษ์ บริวงค์ ชุมชนวัดศรีคำชมภู วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:00:26
8 ด.ช.ชินโชติ ณ วิไลทอง ชุมชนวัดศรีคำชมภู วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:00:26
9 ด.ช.กันตภณ พิรโรจน์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:42:18
10 ด.ช.เบรนเดน จูด พอร์เตอร์ วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:42:18
11 ด.ช.วรัญญู วรบัณฑูร วชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:42:18
12 ด.ญ.กมลชนก คำแก้ว บ้านโป่งแดง วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:41:31
13 ด.ญ.จิณห์นิภา ตอเป็ง บ้านโป่งแดง วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:41:31
14 ด.ญ.บุญสิตา นาวา บ้านโป่งแดง วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:41:31
15 ด.ญ.ลฏาภา​ วิริยาทิคุณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:12:11
16 ด.ช.กิตติทัศน์​ วจนะผาสุข โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:12:11
17 ด.ช.กิตติพงศ์ กมลาสน์โกมล โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:12:11
18 ด.ญ.ปฎิภรณ์ ตรีโอษฐ ดอนแก้วเนรมิตปัญญา วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:29:48
19 ด.ญ.พัทธมน วิชัยวุฒิ ดอนแก้วเนรมิตปัญญา วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:29:48
20 ด.ช.ปรเมษฐ์ กฤษณะเศรณี ดอนแก้วเนรมิตปัญญา วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:29:48
21 ด.ญ.ลลิตา ธีรเดชทรัพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:03:35
22 ด.ช.อมลณัฐ สิริวจีงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:03:35
23 ด.ญ.ปภาดา วรนาถยืนยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:03:35
24 ด.ช.ณัชวนนท์ แสนสองแคว อนุบาลลำพูน วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:43:22
25 ด.ญ.อรนิภา ตั๋นตุ้ย อนุบาลลำพูน วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:43:22
26 ด.ช.ภูริพิชญ์ ขัดสงคราม อนุบาลลำพูน วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:43:22
27 ด.ช.หนุ่ม คำรน โรงเรียนบ้านโป่ง วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:48:42
28 ด.ช.ชาลี มนตรีกุล โรงเรียนบ้านโป่ง วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:48:42
29 ด.ช.ภาณุพงษ์ สิงห์คำ ลักษณ์พงค์วิทยา วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:52:42
30 ด.ช.ณชพล แปงจาย ลักษณ์พงค์วิทยา วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:52:42
31 ด.ญ.สุชีวรรณ เงินแก้ว ลักษณ์พงค์วิทยา วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:52:42
32 ด.ช.ธนกฤต เรือนทอง จิตราวิทยา วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:29:58
33 ด.ช.ชญาพล ศรีวิชัย จิตราวิทยา วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:29:58
34 ด.ช.ทรายโมน ลุงทุน บ้านป่าบง วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:42:18
35 ด.ช.ณัฐพล สีเสริม บ้านป่าบง วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:42:18
36 ด.ช.อภิวัฒน์ ขุนนา บ้านป่าบง วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:42:18
37 ด.ญ.ณัชชา สายสุริยะ วชิราลัย วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:48:30
38 ด.ช.ศุภากร ใจวังโลก วชิราลัย วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:48:30
39 ด.ญ.พิมพ์ลภัส ลาภยศลือชัย วชิราลัย วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:48:30
40 ด.ช.ภัคศกร คำบุญเรือง รังษีวิทยา วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:52
41 ด.ช.สรวิชญ์ จารุจรรยา รังษีวิทยา วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:52
42 ด.ช.จารุภัทร เตปินยะ รังษีวิทยา วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:52
43 ด.ญ.วรัญญา อำภา บ้านริมใต้ วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:53:40
44 ด.ญ.วริสรา  มูลสม บ้านริมใต้ วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:53:40
45 ด.ญ.อริศรา ลุงหน่อ บ้านริมใต้ วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:53:40
46 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ บริรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:32:57
47 ด.ญ.นันธชยา ทวยหาญรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:32:57
48 ด.ช.รชนนท์ สุภาวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:32:57
49 ด.ช.วรภาชย์ กมลธรรมวงศ์ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:16
50 ด.ญ.อโนทัย แซ่ว่าง ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:16
51 ด.ญ.อรวรรณ ผาด่าน ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:25:16
52 ด.ญ.ศศิวิมล แสงมุขดา โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:31:06
53 ด.ญ.ทิพวรรณ์ จันทร์บุญ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:31:06
54 ด.ญ.นัจนันทน์ พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:31:06
55 ด.ญ.ปทิตตา เลี้ยงบุตร ตำบลริมปิง วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:41:52
56 ด.ช.ไทยเงิน ปินตา แม่ริมวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:28:09
57 ด.ช.จักรพรรดิ์ สร้อยทอง แม่ริมวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:28:09
58 ด.ช.พนาย แสงหล้า แม่ริมวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:28:09
59 ด.ช.รัฐศาสตร์. ใจจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 06:02:51
60 ด.ช.สรวิชญ์ ยศน้อย บ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1 วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:46:22
61 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ไชยลา บ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1 วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:46:22
62 ด.ช.ธรรมทาน ซ่ามยอง บ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1 วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:46:22
63 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ศักดิสกุลพงษ์ พุทธิโศภน วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:18:03
64 ด.ช.เตชิต พหลทัพ บ้านโคกสำราญ วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:32:49
65 ด.ช.ทินภัทร แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:35:58
66 ด.ช.สิทธิเดช อนุชิตกุญชร พุทธิโศภน วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:56:10
67 ด.ช.ธนาวัฒน์ จันทร์ตา พุทธิโศภน วันจันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:56:10
68 ด.ญ.ภัณฑิลา กันทะเรือน ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:13:52
69 ด.ญ.ชุติญา เลิศเตชะสกุล ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:13:52
70 ด.ช.จิตติพัฒน์ ศรีโพธิ์ ดาราวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:13:52
71 ด.ญ.ปรางทิพย์ อิ่นแก้ว บ้านป่าลาน วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:32:22
72 ด.ญ.วิชญาดา ภูพาน บ้านแม่สาว วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:43:49
73 ด.ช.วรวิชญ์ สุวรรณรัตน์ บ้านแม่สาว วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:43:49
74 ด.ช.ภานุพัตร์ เทพวงษา บ้านแม่สาว วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:43:49
75 ด.ช.แสงหาญ ลุงปิว โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:42:18
76 ด.ช.ณัฐชัย สุคำ สันป่าสักวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:41:11
77 ด.ช.พนัสนันท์ จอมนำ สันป่าสักวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:41:11
78 ด.ช.พนัสนันท์ จอมนำ สันป่าสักวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:38:40
79 ด.ช.จิรัฏ เวนล็อค เฮสลีย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:36:09
80 ด.ช.ปริญญ์ กันทวัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:36:09
81 ด.ช.ธนัท สุพารัต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:36:09
82 ด.ช.เตชากร ใจเวียง ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:03:29
83 ด.ช.สกลวรรธน์ กราดวงษ์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:03:29
84 ด.ญ.ณัชพร กองอ้น ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:03:29
85 ด.ญ.เอ็นดู จันทะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01:50
86 ด.ญ.วารินชนา เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01:50
87 ด.ช.เกียรติวุฒิ คมใน โรงเรียนบ้านปงสนุก วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01:50
88 ด.ญ.ปัญณรัตน์ วัฒนะไกรเมศร์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:33:45
89 ด.ญ.ชญานิน รังษีชัชวาล เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:33:45
90 ด.ญ.พิมพ์ญาดา อภิชัยวิโรจน์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:33:45
91 ด.ช.ระพีพัฒน์​ กุมเพ็ชร บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:43
92 ด.ช.โชคชัย​ แซ่ลี บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:43
93 ด.ช.อิทธิมนต์​ อุลหัสสา บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:43
94 ด.ญ.กัญวรา สมเมือง โรงเรียนบ้านปง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:05
95 ด.ญ.วรรณกานต์ แสงรุ่ง โรงเรียนบ้านปง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:05
96 ด.ญ.ปณิตตา ใจกลางดุก โรงเรียนบ้านปง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:19:05
97 ด.ช.ปราบ ปรีชม โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:10:26
98 ด.ช.ณฐกร เครือบุญ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:10:26
99 ด.ช.ศิริศักดิ์ เรือนดี โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:10:26