รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 ด.ช.วีรกร ชนะมณีรัตนะ ดอยสะเก็ดวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:39:50
2 ด.ช.ณัฏฐากรณ์ ทัพผดุง ดอยสะเก็ดวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:39:50
3 ด.ญ.ศนิชา อัศวาภรณ์ ดอยสะเก็ดวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:39:50
4 ด.ช.เมธัส เอมลา ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:25:51
5 ด.ญ.สุวิณี กระจ่างเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:59:23
6 ด.ญ.แสงปู จีจี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:59:23
7 ด.ญ.ณัฎฐ์นรี ดงหงษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:59:23
8 ด.ญ.ณัฐณิชา ตาโล๊ะ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:55:03
9 ด.ช.ปุณณวิช ทองไชย วชิราลัย วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:47:12
10 ด.ช.เจษฏา ชัยวงค์ วชิราลัย วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:13:13
11 ด.ช.นิติภูมิ สังธรรม วชิราลัย วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:13:13
12 ด.ช.สายวรรณ ลุงต๊ะ หอพระ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:58:48
13 ด.ญ.ลีนา สุขกายรัตน์ หอพระ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:58:48
14 ด.ช.กณิศ สมลาภอาภรณ์ หอพระ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:58:48
15 ด.ญ.ณัฏฐิกา ต้าวใจ น่านนคร วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:18:41
16 ด.ญ.ปลื้มสิริชนก ไชยเรียน น่านนคร วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:18:41
17 ด.ช.ภัทรกร แสนบัวบาน น่านนคร วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:18:41
18 ด.ช.จิรพันธ์ กุนแดง บ้านสันต้นหมื้อ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:02:33
19 ด.ช.อาทิตย์ ลุงส่วย บ้านสันต้นหมื้อ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:02:33
20 ด.ช.สิทธิชัย ธรรมชัย บ้านสันต้นหมื้อ วันพุธ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:02:33
21 ด.ช.พงศกร. สังข์สุทธิ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:49:02
22 ด.ญ.อารียา. สุวรรณเพชร ตำบลริมปิง วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:17
23 ด.ญ.ปนัดดา ธรรมเจริญ ตำบลริมปิง วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:17
24 ด.ญ.ปรียา ลุงสู้ ตำบลริมปิง วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:37:17
25 ด.ช.ไทยเงิน ปินตา แม่ริมวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:31:35
26 ด.ช.จักรพรรดิ์ สร้อยทอง แม่ริมวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:31:35
27 ด.ช.พนาย แสงหล้า แม่ริมวิทยาคม วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:31:35
28 ด.ญ.ศิวนาถ ทัพหมี ดรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:40
29 ด.ช.รัชต์ เรืองเดชอนันต์ ดรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:40
30 ด.ช.ธนบดี ตั้งศิริคมขำ ดรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:40
31 ด.ญ.พัชราภรณ์ หุ้นย่อง ฝางชนูปถัมภ์ วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:55:58
32 ด.ญ.ธิดารัตน์ เด่นจักร ฝางชนูปถัมภ์ วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:55:58
33 ด.ช.ชนกันต์ ศรีนันท์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00:08
34 ด.ญ.พิชานันท์ สมยาวะกาศ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00:08
35 ด.ญ.นพรรณพ คำเวียง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00:08
36 ด.ญ.วรรณดี ทิพย์ปินทอง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:50:10
37 ด.ญ.ยิหวา แซ่ย่าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:50:10
38 ด.ช.ภัทรพล ก๋ากาศ ทาขุมเงินวิทยาคาร วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:59:22
39 ด.ช.ชยานันท์ หล้ากาศ ทาขุมเงินวิทยาคาร วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:59:22
40 ด.ญ.ศศิวิมล จีระวัง ทาขุมเงินวิทยาคาร วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:59:22
41 ด.ช. ธนวัฒน์ จันทร์เพ็ญ บ้านหนองเงือก วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:35:07
42 ด.ช.พุฒิพงค์ ปาดวง บ้านหนองเงือก วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:35:07
43 ด.ช.ณัฐดนัย เป็งอินตา บ้านหนองเงือก วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:35:07
44 ด.ช.ภูธเนศ เจริญทรัพย์ แม่ออนวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:31:58
45 ด.ช.จตุรภัทร ศรีวงค์เรือน แม่ออนวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:31:58
46 ด.ช.เสรีพิศุทธิ์ ตุ่นใจ แม่ออนวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:31:58
47 ด.ญ.กัญญารัตน์ โยธา ดาราวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:53:13
48 ด.ญ.สไบทอง ชัยแก้ว ดาราวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:53:13
49 ด.ญ.กัญญาวีร์ วิญญรัตน์ ดาราวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:53:13
50 นายอานุภาพ ภิรมย์กุล บ้านโคกสำราญ วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:35:31
51 ด.ช.ธรณินทร์ เลาหาม โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:46:21
52 ด.ช.อาม แสงคำ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:46:21
53 ด.ช.ขจรเกียรติ วิชัยศรี โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม วันอังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:46:21
54 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ มะลิกา รังษีวิทยา วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:42:51
55 ด.ช.อภิิวิชญ์ ณ เชียงใหม่ รังษีวิทยา วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:42:51
56 ด.ญ.สิริกร เสาร์ขันธ์ รังษีวิทยา วันเสาร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:42:51
57 ด.ญ.อารีย์รัตน์ ย่านสว่างธรรม ฮอดพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:58:14
58 ด.ช.ศุภณัฐ คำสุข ฮอดพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:58:14
59 ด.ช.แทนคุณ เงินคำคง ฮอดพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:31:24
60 ด.ญ.วิภาวดี คำแสน แม่หอพระวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:24:43
61 ด.ช.บดินทร์ เกษมกิตติกุล แม่หอพระวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:20:57
62 ด.ญ.ธิดา จะนะ แม่หอพระวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:17:49
63 ด.ญ.อธิษฐาน ปัญญา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:17
64 ด.ช.ธนากร ปัญญา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:17
65 ด.ญ.บัวหอม ลุงสู้ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:17
66 นายจักรพงศ์ สุรมิตร บ้านป่าลาน วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:34:30
67 ด.ญ.นภาพร ปิยะสืบ แม่เมาะวิทยา วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:44:56
68 ด.ญ.ปราณปริยา ตาลาน แม่เมาะวิทยา วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:44:56
69 ด.ญ.ชลธิชา ฮ่อธิวงศ์ แม่เมาะวิทยา วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:44:56
70 นายธีรภัทร มณฑลนที วัดแม่ริมวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:15:44
71 นายนิธิกร เริงไม วัดแม่ริมวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:15:44
72 นายมิ้น ปัน วัดแม่ริมวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 22:15:44
73 ด.ญ.ภัทรสิริ เพียรมงคล เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:23:17
74 ด.ญ.เหมือนพี่ ธิสิงห์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:23:17
75 ด.ญ.เจตนิพิฐ ติคำ เรยีนาเชลีวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:23:17
76 ด.ช.สองเมือง จอปาง ชุมชนวัดศรีคำชมภู วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:06:40
77 นายอ่อง ลุงหลิ่ง ชุมชนวัดศรีคำชมภู วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:06:40
78 ด.ช.แสงห่าน ลุงต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:35:36
79 ด.ญ.ณิชาภัทร เสนปิ่น ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:58:00
80 ด.ญ.รวิสรา ก้อนแก้ว ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:58:00
81 ด.ช.ทัศน์วสันต์ ฟูแสง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 07:58:00
82 ด.ช.ศุภกฤต คำยะเดช ยุพราช วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:32
83 ด.ญ.อชิรยา กิติวงค์ ยุพราช วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:32
84 ด.ช.สัภยา ขัติรัตน์ ยุพราช วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:32
85 ด.ญ.สุวภัทร มาลา ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:16:18
86 ด.ญ.สุกฤตา อินทนนท์ ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:16:18
87 ด.ญ.ทิพย์วิมล โสภา ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:16:18
88 ด.ญ.นริศรา เครือแก้ว โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:08:39
89 ด.ช.จิรานุวัฒน์ ธีรตระกูล โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:08:39
90 ด.ช.ธนกฤต ลังการัตน์ โรงเรียนสันกำแพง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:30:09
91 ด.ช.ธงรบ เตปิน โรงเรียนสันกำแพง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:30:09
92 ด.ช.ถิรวิทย์ ปันสุ โรงเรียนสันกำแพง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 23:30:09
93 ด.ช.พิทวัส ปิ่นแก้ว ชุมชนวัดช่อแล วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:19:54
94 ด.ช.ธัญญาวุฒิ วุฒิกิจ ชุมชนวัดช่อแล วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:19:54
95 ด.ช.โอปอ ลุงมี ชุมชนวัดช่อแล วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 21:19:54
96 ด.ช.วารินทร์ แซหลี่ ไชยปราการ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:09:47
97 ด.ช.ธนกร แซ่หว่าง ไชยปราการ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:09:47
98 ด.ช.คำ ลุงมู่ ไชยปราการ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:09:47
99 ด.ญ.รัชนีกร ถาอินทร์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:21:40
100 ด.ช.ณัฐวัตร จันทร์เขียว โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:21:40
101 ด.ญ.นิชชิมา บุญขวัญ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:21:40
102 ด.ช.ดลณภัทร​ เกียรตินิยม บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:01:08
103 ด.ช.รพีภัทร​ ยี่โถ บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:01:08
104 ด.ช.กริช​ บุญแดง บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:01:08
105 ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วกาวิน บ้านปง. อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:34:27
106 ด.ญ.นิภากร สุโรพันธ์ บ้านปง. อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:34:27
107 ด.ช.ฐากูร ตันกมลาสน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:20:08
108 ด.ญ.นรีกานต์ วงศ์ธานี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:20:08
109 ด.ญ.บุณยานุช สร้อยนาค โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:20:08
110 น.ส.อรุณรัตน์ ลุงติ ชุมชนบ้านบวกครกน้อย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:37:43
111 ด.ญ.น้ำฝน อ้ายหลู่ ชุมชนบ้านบวกครกน้อย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:37:43
112 ด.ช.ศุภกฤต. เชี่ยวชาญ ศรีนครน่าน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:17:46
113 ด.ช.รัฐนนท์. ใจจันทร์ ศรีนครน่าน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:17:46
114 ด.ช.ธฤต. ขระเขื่อน ศรีนครน่าน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:17:46
115 ด.ช.ธนภัทร. หมวดหมู่ สตรีศรีน่าน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:12:21
116 ด.ช.ปณชัย. อุตยะราช สตรีศรีน่าน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:12:21
117 ด.ญ.นัทธ์ชนัน จันต๊ะ สตรีศรีน่าน วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:12:21
118 ด.ญ.นัชชา อังควราพันธุกร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:09:32
119 ด.ช.วุฒิชัย คุมยาน้อย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:09:32
120 ด.ช.ปกรณ์เกียรติ พรฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:09:32